Skip links

کالری مورد نیاز روزانه زنان

برای محاسبه انرژی مورد نیاز بدن روش های متفاوتی وجود دارد . یکی از دقیق ترین این روشها معادله هریس بند یکت می باشد .
معادله هریس- بندیکت برای تعیین کالری مورد نیاز روزانه
بر طبق این معادله کالری مورد نیاز روزانه بدن از حاصل ضرب میزان متابولیسم پایه ( مقدار کالری که بدن برای تنظیم اعمال حیاتی خود در زمان استراحت نیاز دارد ) در ضریب فعالیت جسمانی بدست می آید .
کالری مورد نیاز روزانه برای زنان :
میزان متابولیسم پایه زنان * ضریب فعالیت جسمانی
میزان متابولیسم پایه زنان برابر است با :
(سن بر حسب سال* 7/4) ( قد بر حسب سانتی متر * 8/1) + ( وزن بر حسب کیلوگرم * 6/9)+655
ضریب فعالیت های جسمانی :
ضریب فعالیت جسمانی برای فعالیت های مختلف به شرح زیر می باشد: ضریب فعالیت
1-تقریبا بدون تحرک (بدون فعالیت یا کم فعالیت یا پشت میز نشین = 2/1
2- فعالیت کم (فعالیت جسمانی کم / ورزش به میزان 3-1 روز در هفته ) = 375/1
3- فعالیت متوسط ( فعالیت جسمانی متوسط/ ورزش به میزان 5-3 روز در هفته) = 55/1
4- فعالیت شدید ( فعالیت جسمانی شدید / ورزش به میزان 7-6 روز در هفته ) = 725/1
مثال :
کالری مورد نیاز یک خانم 30 ساله با وزن 70 کیلوگرم و قد 170 سانتیمتر و فعالیت بدنی متوسط برابر است با :
2300 کالری = 55/1 ( 30 7/4 )-( 170 8/1 ) + ( 70 6/9 ) +655
در پایان باید اضافه کرد فرمول هریس بندیکت برای محاسبه کالری مورد نیاز روزانه در اکثر زنان صادق است بجز در زنان دارای بدن عضلانی که به کالری بیشتر و زنان چاق که به کالری کمتری نیاز دارند .
چاقی و لاغری :
چنانچه میزان کالری دریافتی روزانه بیشتر از نیاز روزانه بدن باشد وزن افزایش یافته و چاقی روی می دهد و اگر میزان کالری دریافتی کمتر از نیاز روزانه باشد وزن بدن کاهش یافته و شخص لاغر می شود.

منبع: معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین

به بحث بپیوندید

Return to top of page